HVR_header_ny.jpg   

Vallkärrabäcken/Önnerupsbäcken

Vattendragets avrinningsområde i kommunen utgörs av området inom Höje å avrinningsområde precis norr och väster om Lunds stad. Källområden utgörs bl a av Stångby, Sankt Hans backar och Klosterängshöjden i norra Lund samt området runt Fels mosse. Vattendraget tar emot relativt stora mängder dagvatten och vattenföringen varierar kraftigt mellan högsta och lägsta vattenföring. Vought (2011) bedömer att bäcken hamnar i klass 1 för känslighet och således är mycket känsligt för ytterligare påkoppling av dagvatten.

Vallkärrabäcken har under åren varit påverkad av lakvatten från St Hans backar med förhöjda halter av metaller, PCB, hormonliknande ämnen som påverkat fisken negativt (Hallgren 2009). Hög andel av missbildade öringar har hittas i bäcken vid elfiske (t ex Eklöv 2002, 2013a, 2014). Åtgärder såsom täckning av den gamla soptippen med lera för att förhindra bildning av lakvatten och anläggning av sedimentationsdammar har genomförts på St Hans backar (Lunds kommun 2013). Delar av vattendraget har strömmande biotoper och utgör bra habitat för öring och grönling förutsatt att vattenkvaliteten är tillfredställande.

Vattendraget status klassas som otillfredsställande eftersom påverkan från näringsämnen är stor. Det har dock inom ramen för Höjeåprojeket anlagts många dammar och våtmarker i avrinningsområdet och halterna av näringsämnen har gått ner kraftigt de senaste 20 åren (Holmström & Pröjts 2015). Stora delar av vattendraget är kraftigt fördjupat och uträtat. I samband med elfiskeundersökningen 1965 beskrevs bäckens vatten som ”starkt förorenat och vidrigt”. Endast några få småspiggar fångades (Burhagen 1977).

Nedströms Nöbbelövs mosse är vattendraget kulverterat på en sträcka av ca 800 m direkt nedströms mossen (Figur 3.6). Havsöring kan simma genom kulverten vid höga vattenflöden medan den utgör ett vandringshinder för övrig fisk. Därefter är det endast ca 200 m öppet vattendrag kvar innan vattendraget lämnar Lunds kommun för Lomma kommun. Nöbbelövs mosse fungerar som ett fördröjningsmagasin för vatten som utjämnar vattenflödet i systemet nedströms, bl a genom att storleken på kulverten nedströms Nöbbelövs mosse begränsar vattenflödet (Figur 3.6).


 

 Figur 3.6: Strax nedströms Nöbbelövs mosse försvinner Vallkärrabäcken in i en kulvert.