HVR_header_ny.jpg   

Ugglarpssjön

Ugglarpssjön, på Romleåsen ca 1 km söder om Björnstorps by, har en area på ca 5 ha. Ingen information om sjön finns i VISS. Sjön är enligt gamla uppgifter väldigt grund, endast ca 3-4 dm (sommaren 1976 vid lågt vattenstånd) och tillrinningsområdet är ca 122 ha stort (Burhagen 1977). Den beskrivning av sjön som hittas i litteraturen är Burhagens undersökning (1977) där det konstateras att vattnet är mycket grumligt och primärproduktionen hög och att mycket av näringen var bunden till det organiska materialet. Ett bälte av kaveldun omgärdade sjön medan undervattensvegetation ute i sjön saknades och troligen har svårt att få fäste i sjöns lösa bottensediment (Figur 3.4). Sjön bedömdes inte ha någon betydelse för fiske eller bad. Gäss och skarvar kan ses på och vid sjön.

De åtgärder som föreslås av Burhagen (1977) är att säkerställa vattennivån och på lång sikt muddra sjön på de lösa sedimenten. Inga åtgärder föreslås i dagsläget. Uppgifterna om sjön i litteraturen är få.

Figur 3.4: Ugglarpssjöns lite säregna strandmiljöer.