HVR_header_ny.jpg   

Slutrapportering av projekt Helhetsperspektiv Höje å (2016-11-01)

Slutrapport Helhetsperspektiv Höje å

Bilaga 1a: Utvärdering av Höjeåprojektet

Bilaga 1b: Utvärdering av Höjeåprojektet - Populärvetenskaplig sammanfattning

Bilaga 2a: Avbördningskapaciteten som verktyg för bedömning av underhållsbehovet i ett vattendrag - Tillämpning på ett dikningsföretag i Höje å

Bilaga 2b: Avbördningskapaciteten som verktyg för bedömning av underhållsbehovet i ett vattendrag - Tillämpning på ett dikningsföretag i Höje å - Sammanfattning

Bilaga 3a: Inmätning av profiler i Höje å: Råtadata

Bilaga 3b: Inmätning av profiler i Höje å: Karta över inmätta profiler

Bilaga 4: Dämningspåverkan

Bilaga 5: Dagvattenutsläpp till Höje å vid Knästorp - Förslag till dagvattenmagasin

Bilaga 6: Kartering av förutsättningar för tvåstegsdike i Höje å avrinningsområde

Bilaga 7: Tvåstegsdiken-  Dess funktioner i Höje å

Bilaga 8: Kartering av oreglerade sträckor och förslag för förbättrad biologisk mångfald

Bilaga 9: Åtgärder för reduktion och tillvaratagande av näringsämnen från dräneringsvatten - En tillämpning på Höje å

Bilaga 10a: Värdering av och åtgärdsförslag för ekosystemtjänster

Bilaga 10b: Värdering av och åtgärdsförslag för ekosystemtjänster - Populärvetenskaplig sammanfattning

Bilaga 11: Höjeåprojektet II - Slutrapport

Bilaga 12: Ekonomisk redovisning