HVR_header_ny.jpg   

Rinnebäck

Lunds västra utkant ligger naturreservatet Rinnebäcksravinen, en ca 700 m lång ravin med branta sidor (Figur 3.8). Ravinen, som används för rekreation och som betesmark, har en öppen karaktär med spridda buskar och träd av bl a hagtorn, fläder, ek och fågelbär. På botten av ravinen slingrar sig Rinnebäcken. Den buskrika ravinen gynnar fågelarter som t ex törnsångare och hämpling och ger gott skydd åt rastande småfåglar. Ibland häckar backsvalor i ravinens branter. Ravinen bildades när inlandsisen smälte och stora vattenmassor skar ner genom moränen. Området är ett av mycket få områden med naturliga skärningar genom morän i sydvästra Skåne (Länsstyrelsen Skåne län 2015d).

I början av ravinen mynnar två stora dagvattenledningar från Lunds stad och till följd av det utsätts ravinen vid kraftigt regnande för mycket snabba och kraftiga pulser av dagvatten. Ravinen klassas som mycket erosionskänslig och stora erosionsskador kan ses i kanterna av vattendraget (Vought 2011). Djurlivet i vattendraget är mycket sparsamt troligen beroende på de kraftiga pulser av förorenat dagvatten som vattendraget utsätts för med oregelbundna mellanrum.

Se film från ravinen på YouTube

Figur 3.8: Rinnebäcksravinen vid lågvatten, när det regnar kraftigt är hela ravinens botten täckt av dagvatten.