HVR_header_ny.jpg   

Reningsverk

Idag finns det fem aktiva reningsverk i Lunds kommun (se tabell 10.1). Dessutom har Staffanstorps reningsverk, Gullåkraverekt, Dynnbäcken som senare mynnar i Höje å som recipient. Under senare år har Dalby, Genarp och Björnstorp reningsverk lagts ner och numera pumpas avloppsvattnet till Källby reningsverk i Lund. Under 2015 kommer Veberöds reningsverk att läggas ner och även det avloppsvattnet kommer att pumpas till Källby. Nedläggningen av Dalby, Genarp och Björnstorp har avlastat de övre delarna av Höje å huvudfåra medan den kommande nedläggningen av Veberöds reningsverk avlastar Veberödsbäcken och Kävlingeån helt då avloppsvattnet förs över till Höje å avrinningsområde och istället belastar nedre delen av Höje å.

Det finns planer på att lägga ner Källby reningsverk och istället pumpa avloppsvatten från Källby till Malmö vilket helt och hållet skulle avlasta Höje å från utsläpp av renat avloppsvatten. En nedläggning skulle även ha betydelse för vattenföringen i nedre delen av Höje å vid de låga flöden som framför allt förekommer sommartid.

 

Tabell 10.1: Reningsverk i Lunds kommun.

Reningsverk i Lunds kommun (2015-05-05)

Namn

Status

Recipient

Kommentar

Källby

Aktivt

Höje å

Utredning om överföring till Sjölunda i Malmö pågår

Veberöd

Aktivt

Veberödsbäcken

Läggs ner 2015, pumpas till Källby via Dalby

Dalby

Ej aktivt

Dalbydiket

Nedlagt 2011

Genarp

Ej aktivt

Höje å

Nedlagt 2013

Björnstorp

Ej aktivt

Björnstorpsbäcken

Nedlagt 2013

Södra Sandby

Aktivt

Sularpsbäcken

Planer på utbyggnad och eventuell överföringsledning av renat vatten direkt till Kävlingeån

Torna Hällestad

Aktivt

Krankesjön

Håstad

Aktivt

Kävlingeån

Revingeby

Aktivt

Kävlingeån

Planer på överföring till S Sandby