HVR_header_ny.jpg   

Råbydiket/Bjällerupsbäcken

Innan 1968 tog Råbydiket emot stora delar av dagvattnet från östra Lund. Markägare längs vattendraget klagade på de ökade mängderna dagvatten i vattendraget och vid en förrättning 1968 bestämdes att två kulverar skulle leda om stadens dagvatten från Råbydiket/Bjällerupsbäcken direkt ner till Höje å huvudfåra öster och väster om Knästorps by (Kindblom 1968). Frågan är åter aktuell i samband med exploateringen i östra Lund där den nyanlagda Råbysjön ska ta emot och fördröja dagvatten från nyexploaterade områden innan det, efter nästan 40 år utan dagvatten, åter leds ut dagvatten i Råbydiket och Bjällerupsbäcken. Själva vattendraget är till en början kulverterat på långa sträckor och har där inga högre naturvärden. Dessutom är bäcken kraftigt fysiskt påverkat genom fördjupning och uträtning samt har höga halter av näringsämnen (Holmström & Pröjts 2015). Längre upp i Bjällerupsbäcken, uppströms en kulverterad sträcka, på en sträcka med som troligen har viss grundvattentillförsel finns det dock ett stationärt bestånd av bäcköring. Bäcken tar här emot vatten från Rögle dammar och möjligen även vatten från Hardeberga stenbrott. Markägare upplever att variationerna i vattenflödena har ökat de senaste åren.