HVR_header_ny.jpg   

Dalbydiket/Källingabäcken

Vattendraget avvattnar södra och östra delen av Dalby samhälle samt området öster om Dalby vilket gör att vattendraget tar emot relativt mycket dagvatten. En damm anlagd inom Höjeåprojektet söder om Pumpvägen i Dalby har viss kapacitet att fördröja dagvatten från samhället. Stora delar av vattendraget är dikat och kulverterat. Det numera nedlagda Dalby reningsverk hade bäcken som sin recipient. Genom att avloppsvattnet från Dalby numera pumpas till Källby har bäcken avlastats en del påverkan från bland annat näringsämnen. Trots det uppmäts ibland extremt höga halter av fosfor i vattendraget inom recipientkontrollen. Till följd av landskapets lutning ner mot Höje å har cirka 50% av vattendragets längd strömmande vattenbiotoper som bitvis är lämpliga för öring.

 

 

Dalbydiket_Bjaellerup.JPG

Dalbydiket vid Bjällerup nära sammanflödet med

Höje å huvudfåra