HVR_header_ny.jpg   

Missbildad öring i Vallkärrabäcken

 

Bakgrund

Vallkärrabäcken är ett biflöde till Önnerupsbäcken som i sig är Höje å största biflöde. Bäcken avvattnar bl a norra delen av Lunds tätort, däribland en gammal soptipp, som numera utgör rekreationsområdet St Hans backar. St Hans Backar var en av Lunds kommuns största avfallsplatser fram till slutet av 1960-talet. När vatten tränger ner till det gamla avfallet under marken bildas förorenat lakvatten som rinner vidare ut i recipienten Vallkärrabäcken.

Vid en elfiskeundersökning 1999 i Vallkärrabäcken noterades en mycket hög andel (19%) missbildade öringar. För att mer i detalj dokumentera graden av skador på öringen gjordes ett uppföljande elfiske 2002. Andelen öring med skador, missbildningar på skelett där stjärt- och/eller bukfenor var deformerade, var då ca 16 %. I norra genen av Vallkärrabäcken, som inte avvattnar den gamla soptippen, hade öringarna inga skador. Sannolikt är det förorenade lakvattnet från St Hans orsaken till missbildningarna hos öringarna.

Under 2013-2015 arbetade Lunds kommun och Lunds Renhållningsverk med olika åtgärder för att förhindra att förorenat lakvatten bildadas av 

det regnvatten som tränger ner i den gamla soptippen. De åtgärder som genomfördes var att täcka delar av tippen med lera för att minska mändgen lakvatten som bildas. marken dränerades också och dräneringsvattnet leddes till nyanlagda lakvattendamamr som ska bidra till att rena vattnet från föroreningar.

Vid elfisken i Höje å huvudfåra vid Genarp hösten 2012 upptäcktes också missbildade öringar. Det är oklart vad som gör att öringarna där är missbildade.

St_Hans_1960_talet.JPG

Flygbild från 1960-talet över den gamla soptippen på det som idag är St Hans backar. Notera att Norra Ringen ännu inte är byggd. Jänrvägen skymtas längst till vänster i bilden och Örtoftavägen längst till höger. Källa: VattenAtlas

 

Mer läsning om skadorna på öringarna i Vallkärrabäcken och om St Hans backar

Kemianalyser i Vallkärrabäcken. Melica 2008

Vallkärrabäcken Norra Lunds avrinning - Beskrivning av ett avrinningsområde med dagvatten och deponi. Melica 2008

Åtgärdsprogram för Vallkärrabäcken, Lunds kommun. Melica 2008

 

Vetenskaplig studie om påverkan från miljögifter på öring i Vallkärrabäcken I: Biomarker analyses in caged and wild fish suggest exposure to pollutants in an urban area with a landfill. 2011.

 

Vetenskaplig studie om påverkan från miljögifter på öring i Vallkärrabäcken II: POSSIBLE EFFECTS OF LANDFILL LEACHATE ON BROWN TROUT (SALMO TRUTTA) – A BIOMARKER INVESTIGATION AND CONTAMINANT ANALYSIS OF FISH TISSUE I

 

Avfall Sverige - Rapport om biomarkörer för fiskhälsa. 2009

Strategies for Monitoring of Endocrine Disrupting Chemicals in Aquatic Environment. P Hallgren. 2009. Avhandling Lunds universitet / Kristianstad högskola

Miljökvalitetsmålet "Giftfri miljö" - Tillståndet i Lunds kommun och förslag till framtida åtgärder. Jonna Broberg Ganslandt. Examensarbete 2011, Lunds universitet.

Len-Oliver Ottvall. 2016. Påverkan av nerlagd deponi hos vild fisk i Vallkärrabäcken. Studentarbete (litteraturstudie) kurs i Tillämpad ekotoxikologi, Lunds universitet.

Landfill mining ur ett miljöperspektiv - en studie om två deponier i Lunds kommun. Martina Strömberg. 2016. Examensarbete, Miljövetenskap, Lunds universitet.

 

 

Missbildad öringMissbildad öring från Höje å huvudfåra vid Genarp hösten 2012.

Foto: Håkan Björklund, Ekologgruppen

St_Hans_lera.JPG

Den gamla soptippen St Hans i norra Lund täcks med ett tätande lager av lera för att förhindra bildning av förorenat lakvatten. Foto: Jonas Johansson

Elfiskeundersökningar:

 

Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2002

Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2009

Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2012

Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2013

Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2014

Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2015

Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2016

Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2017

 

Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2018

Artiklar i Sydsvenskan

2007-07-29: Larmrapporten mörkades i undersökningen

2007-07-30: Läget på soptipparna

 

2007-07-31: Missbildad öring vittnar om miljögifter

2007-07-31: Experter: Utsläppen borde ha åtgärdats

2007-08-07: Giftet rakt ner i surhålet

2007-08-10: Gifterna från surhålet kan ge hjärnskador

2007-08-10: Eskil Fagerström: Politiker! Inled operation surhål

2007-08-10: Dyrare saneringen ju längre tiden går

2007-08-14: Familjen tvingas leva med otjänligt vatten

2007-08-18: Fart på politikerna efter larm om surhål

2007-10-01: Lund satsar miljoner på surhålssanering

2007-11-29: Kommunen undersöker "surhålet"

2007-12-05: Forskare: Surhålet kan bli värre

2007-12-07: Operation surhål inlett

2008-01-21: Fritt fram odla vid "Surhålet"

2008-02-08: Flygfoto avslöjar "surhålets" historia

2008-06-18: "Surhålet" ska saneras till varje pris

2011-01-07: Läckor från tippen ska stoppas

2011-11-01: Missbildade fiskar varnar om gifter

2011-09-19: Surhålet kan saneras för 18 miljoner

2012-10-11: Prover ska visa om fisken är frisk

2013-06-19: Vallkärrabäcken ska renas

2013-09-24: Sanering billigare än väntat

2014-09-24: Nu renas vattnet på Sankt Hans backar

2019-02-05: Missbildad öring simmar i vatten från gammal soptipp