HVR_header_ny.jpg   

Källby reningsverk

Källby reningsverk är det klart största reningsverket i Lunds kommun med ca 97 700 personer anslutna 2014-12-31 (VA-Syd 2015). Redan under senare delen av 1800-talet började Lunds stad rena sitt avloppsvatten (VIAK AB 1979). Reningen skedde till en början genom att avloppsvattnet från staden leddes ut över ängsmarkerna nere vid Höje å för översilning och infiltration. På 1930-talet byggdes det första egentliga reningsverket som hade mekanisk rening och biodammar. Så sent som 1977 började avloppsvatten från Stångby och Vallkärra ledas till Källby reningsverk. Vallkärras avlopp behandlades dessförinnan enbart i en oxidationsdamm utan större reningseffekt (VIAK AB 1979). 1995 minskade utsläppen av kväve kraftigt från Källby då verket byggdes ut med ett kvävereningssteg. Idag har reningsverket mekanisk, biologisk och kemisk rening.

I VIAKs rapport (1979) skriver man om en ledning för överföring av renat avloppsvatten från Källby i Lund direkt ut i Lommabukten som en vattenvårdande åtgärd. Åtgärden avfärdades dock då reningsverkets vatten utgör en betydande del av vattnet i ån nedströms Källby under torrperioder och att vattnet ut från reningsverket oftast har minst lika god/dålig vattenkvalitet som vattnet i ån vid utsläppspunkten. Frågan om tillskottet av vatten från Källby reningsverk har aktualiserats igen i samband med diskussionerna om behovet av att bygga ut och rusta upp Källby alternativt att bygga en ledning för avloppsvatten från Källby till Sjölunda reningsverk i Malmö. Ledning av avloppsvatten från Källby till Sjölunda skulle leda till ett betydligt minskat vattenflöde i nedre delen av Höje å vid lågvattenföring. I detta sammanhang bör dock betonas att stor del av det renade avloppsvattnet inte har sitt ursprung i Höje å avrinningsområde utan kommer från sjön Bolmen i Lagans avrinningsområde i Småland.

2013 släppte Källby reningsverk ut ca 3 ton fosfor och ca 90 ton kväve vilket utgjorde ca 19 % av den totala transporten av kväve och drygt 40 % av fosfor i Höje å (Höje å vattenråd 2014b). Reningsgraden under 2014 var mer än 99 % för BOD, 95 % för total-fosfor och ca 89 % för total-kväve (VA-Syd 2015).

 

Kaellby.jpg

Källy reningsverk i södra utkanten av Lund från luften

Framtiden för Källby reningsverk

VA SYD har gjort en utredning om framtiden för Källby reningsverk. I utredningen förordar man att reingsverket läggs ner och att avloppsvattnet i stället pumpas till Sjölunda reningsverk i Malmö

Hela utredningen om reningsverkets framtid finns här.