HVR_header_ny.jpg   

Höje å åtgärdsprogram - Pågående och avslutade projekt

Här redovisas pågående och avslutade projekt inom ramen för Höje å åtgärdsprogram.

Rapporter om projekt genomförda inom Höje å åtgärdsprogram hittar man under "Rapporter/protokoll och Höje å åtgärdsprogram"

Projekt genomförda inom Höjeåprojektet redovisas under rubriken "Höjeåprojektet".

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Lilla Bjällerup - Fosforfilter och fosfordamm

På en obrukad ytan intill Råbydiket vid Lilla Bjällerup har ett fosforfilter anlagts under hösten 2018. Filtret kommer 2019 kompletteras med en fosfordamm. Anläggningen tar in ett delflöde från Råbydiket som är ett bilföde till Höje å med mycket (>90%) hög andel jordbruksmark i tillrinningsområdet. Syftet med anläggningen är att minska transporterna av fosfor till Lommabukten och Öresund från Höje å.  Fosforfiltret har finansierats medmiljöinvesteringsstöd medan fosfordammen delfinansieras med LOVA-bidrag.

Länk till kartbild som visar anläggningens placering

La_Bjaellerup_01.jpg

Platsen för fosforfilter vid Lilla Bjällerup innan anläggning. Till höger i

bild syns Råbydiket.

La_Bjaellerup_02.jpg

Bilden visar Werecs övertäckta fosforfilter efter anläggning. Filtret ligger

helt under markytan.

La_Bjaellerup_03.jpg

Intaget til fosforfiltret.

                                                                 EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenfaerg.JPG                                        LOVA_logga_hav_lst.png

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Genarp 9:16 - Våtmark

En 1,2 ha stor våtmark har anlagts strax väster om Genarp samhälle. Våtmarken mottar dräneringsvatten från omkringliggande åkermark. Våtmarken kommer att bidra till ökad näringsretention och ökad biologisk mångfald. Den kommer även gynna rekreationen i området då den ligger lättillgängligt endast 100 m från Genarps samhälle. Både projektering och entreprenad har finansierats inom ramen för LOVA-projektet vattenvårdsårgärder Höje å.   

 Genarp_9-16_proj.jpg

Genarp_9-16.jpg

 

LOVA_logga_hav_lst.png

_______________________________________________

Vallkärratorn/Stångby vångar - Våtmark och fördröjningsmagasin

Öster om Stångby samhälle anläggs en damm samt en öppen bäck/tvåstegsdike under hösten 2018. Dammen blir drygt 1 ha stor  och anläggningen i helhet ca 4,5 ha (vattenytor och kringområde). För att anlägga dammen och bäcken öppnas en kulvert upp som tar emot dräneringsvatten från omkring 300 ha jordbruksmark. Från området norr om dammen är en detaljplaneprocess igång och anläggningen kommer även ta emot dagvatten från kommande bebyggelse. Anläggningen kommer vara en effektiv närsaltsfälla och den har även utformats för att möjliggöra fördröjning av vatten. Då anläggningen ligger tätortsnära, och det dessutom finns planer för utbyggnad i anslutning till anläggningen, kommer den även utgöra en trevlig miljö för rekreation. Projektering av anläggningen finansieras med LOVA-bidrag. Entreprenaden finansieras med miljöinvesteringsstöd.

Länk till film som visar anläggningen från luften.

Vallkaerrator_proj.jpg

___________________________________________________________

DJI_0046-kopia.JPG

Vallkaerratorn_bild.jpg

EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenfaerg.JPG                  LOVA_logga_hav_lst-2.png

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Stora Råby 36:22 - Meandring av Råbydiket

Strax nedströms Råbysjön, på en sträcka av drygt 200 m, har Råbydiket omvandlats från ett rakt dike till en slingrande bäckfåra. Efter omgrävning är sträckan ca 320 m lång. På den aktuella sträckan ligger bäcken helt inom en kommunalt ägd betesmark och fåran kommer att lämnas för fri utveckling så länge den inte dämmer vattenflödet. Projektering och entreprenad har finansierats av vattenrådet.

Raabydiket_foere.jpg

 

Raabydiket_efter.jpg

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Önneslöv - Fosfordamm

I en betesmark strax väster om Björnstorps samhälle har en ca 0,4 ha stor fosfordamm anlagts. Tillrinningsområdet är ca 40 ha och dammens yta utgör därför ca 1% av hela tillrinningsområdets yta. Själva våtmarksområdt är drygt 1 ha stort. Dammen har en långsmal form för att optimera fosforreduktionen. Vid inloppet finns ett djupområde med ca 1 m vattendjup där partikelbunden fosfor ska sedimentera. Närmare utloppet finns en grunddel som ahr ca 0,3 m vattendjup vid normalvatten. Anläggningen av dammen har finansierats av miljöinvesteingsstöd.

EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenfaerg-2.JPG

IMG_20171004_113958.jpg

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Borgeby 37:2 - Restaurering av våtmark

1994 anlades en ca 0,7 ha stor damm strax intill Lommabanan i nordvästra delen av höje å avrinningsområde. Våtmarken har genomgått en omfattande restaurering och utvidgning under 2017. Buskage, vass och sediment har röjts och en ö har grävts bort. Åtgärdernas syfte är att återställa den näringsrenande funktionen och öka den vattenhållande kapaciteten i våtmarken. Åtgärderna har finansierats med miljöinvesteringsstöd.

EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenfaerg-3.JPG

 

H19.jpg

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Trolleberg 1:1 väst - Fosfordamm- och filter

Nere i ådalen på södra sidan av Höje å vid Trolleberga har en fosfordamm och ett fosforfilter anlagts. Anläggningen tar emot vatten från ett 20 ha stort åkerdräneringssystem söder om anläggningen samt vatten direkt från själva ån. Fosfordammen är ca 0,5 ha stor och filtret har en volym på ca 150 kbm. Syftet med anläggningen är att minska transporterna av fosfor till Lommabukten och Öresund från Höje å. Projekt har finansierats av LOVA-bidrag till fosforfilter- och dammar.

- Slutrapport från LOVA-projektet om fosforfilter och fosfordammar i Höje å avrinningsområde

LOVA_logga_hav_lst-3.png

P5180938.JPG

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Häckebergasjön - Reduktionsfiske

Häckebergasjön, strax sydöst om Genarp i övre delen av Höje å avrinningsområde, är övergödd, har dålig vattenkvalitet, problem 

med algblomning på sommaren och har ett fisksamhälle i obalans som kraftigt domineras av vitfisk, främst mört och braxen. Hösten 2017 gjordes ett provfiske med fasta bottengarn i Häckbergasjön . Provfisket visade att det fanns mycket vitfisk i sjön och att metoden med fasta bottengarn fungerade bra. Våren 2018 påbörjades det riktiga reduktionsfisket. Under två månaders tid (april-maj) togs ca 15 ton vitfisk upp ur sjön. Vilket tillsammans med det som togs upp vid provfisket motsvarade drygt 200 kg fisk / ha sjöyta. 200 kg/ha är den mängd fisk som tidigare studier visar behöver tas upp för att man ska få en effekt på vattenkvaliteten. Till följd av den torra och varma sommaren 2018 som gynnade algtillväxt gav fisket tyvärr ingen positiv påverkan på vattenkvaliteten. En annan förklaring till den uteblivna förbättringen i vattenkvalitet kan vara bristen på abborre i sjön. Abborren är viktig för att äta ner nykläckta yngel av brax och mört. Projektet finansieras med LOVA-bidrag.

- Rapport från provfisket 2017

- Rapport från reduktionsfisket 2018

LOVA_logga_hav_lst-4.png

 

IMG_20180420_120810.jpg

IMG_20170922_193650.jpg