HVR_header_ny.jpg   

Helhetsperspektiv Höje å

Bakgrund

Hösten 2013 skickade vattenrådet in en projekt-ansökan via Länsstyrelsen, till Havs- och vattenmyndigheten för projektet ”Helhetsperspektiv Höje å”. Projektet handlade framför allt om att öka kunskapsnivån om Höje å och ge förslag på åtgärder för att förbättra situationen. I april 2014 beviljades stöd på ca 1 700 tkr till projektet.

Projektbeskrivningen i ansökan till Havs- och Vattenmyndigheten kan man läsa här. 


De rapporter som projektet genererat finns här:

Värdering av och åtgärdsförslag för ekosystemtjänster

Värdering av och åtgärdsförslag för ekosystemtjänster - Populärvetenskaplig sammanfattning

Avbördningskapaciteten som verktyg för bedömning av underhållsbehovet i ett vattendrag - Tillämpning på ett dikningsföretag i Höje å. Nina Svenbro. Examensarbete Lunds tekniska högskola

Avbördningskapaciteten som verktyg för bedömning av underhållsbehovet i ett vattendrag - Tillämpning på ett dikningsföretag i Höje å - Sammanfattning

Tvåstegsdiken - dess funktioner i Höje å. Truls Olsson. Examensarbete. Teknisk vattenresurslära, Lunds tekniska högskola

Åtgärder för reduktion och tillvaratagande av näringsämnen från dräneringsvatten - En tillämpning på Höje å. Therese Hernvall. Examensarbete. Teknisk vattenresurslära, Lunds tekniska högskola

Analys av dämningspåverkan inom Höje å vid Lund

Höje å från Genarp till havet - En beskrivning av åns hydromorfologi och närområde

Dikningsföretagens verksamhet - Skötsel och samverkan

Flödesutjämning och rening av dagvatten från västra Lund

Kartering av oreglerade sträckor och förslag till åtgärder för en ökad biologisk mångfald

Kartering av förutsättningar för tvåstegsdike i Höje å avrinningsområde

Modellering av vattennivåer - Jämförelse mellan ett markavvattningsföretags fastställda bottenprofil och dagens åfåra

Översyn och delaktighet för reglerade sträckor inom Höje å huvudfåra

Hydromorfologi och dikningsföretag i Höje å - Slutrapport