HVR_header_ny.jpg   

Fisk- och biotopvårdsåtgärder i Önnerupsbäcken

 

För att minska erosion och transport av sediment och näringsämnen i vattendraget är avfasning av dikeskanter en effektiv åtgärd. Avfasning innebär också att vattendragen får en större tvärsektion och att större vattenvolymer kan magasineras i fåran innan den svämmas över. Den större tvärsektionen gör också att vattenhastigheten sjunker och att risken för erosion därför minskar.

Under 2011 avfasades erosionskänsliga sträckor i Önnerupsbäcken. I samband med avfasningen gjordes även fiskevårdsåtgärder i form av utläggning av lekgrus och större sten

I September 2012 elfiskades de sträckor där åtgärder genomförts. Trots mycket låga vattennivåer i vattendraget under en lång period fångades höga tätheter av f f a årsyngel av öring men även av grönling. Produktionen i det näringsrika vattnet i vattendraget är väldigt hög och därför växer öringen mycket fort. De blir upp emot 10 cm långa redan första sommaren.

Reslutaten visar att åtgärdera är att betrakta som lyckade och visar på att det är effektivt att satsa på fiskevård även i jordbruksdiken såsom Önnerupsbäcken.

På bilderna till höger syns:

Överst: Öring som fångades vid elfisket 2012.

Näst överst: Håkan Björklund från Ekologgrupen elfiskar.

Mitten: En grönling, en liten bottenlevande fisk som är vanlig i Höje å men ovanlig i landet som helhet.

Näst nederst: Ett årsyngel av öring vägs.

Nederst: Längden av ett årsyngel mäts.

 

Stor öring

Håkan Björklund elfiskar

Grönling

Årsyngel av öring vägs

Längden av ett årsyngel mäts