HVR_header_ny.jpg   

Dagvattengruppen

Lund, Lomma och Staffanstorps kommuner drabbades alla, i olika stor omfattning av svåra översvämningar i början av juli 2007. Under ett års tid därefter arbetade tjänstemän från kommunerna tillsammans med Länsstyrelsen, MSB, Banverket, Trafikverket, Jordbruksverket m fl för att sätta sig in i vidden av problemet. Gruppen, som kallades dagvattengruppen, skrev i september 2008 en sammanfattning av det första årets arbete tillsammans med en sammanställning av vad man önskade för framtiden.

Syftet med arbetet i dagvattengruppen har efter det varit att inom ramen för ett samarbete mellan kommunerna analysera orsakerna till översvämningarna 2007 och studera möjligheterna att hantera de höga flöden som förekommer i Höje å huvudfåra och i biflödet Önnerupsbäcken. Syftet har också varit att se över möjligheterna att samordna befintliga dikningsföretag och deras åtgärder inom avrinningsområdet.

Sedan hösten 2013 ingår dagvattengruppen som en verksamhet i Höje å vattenråd och gruppen arbetar med åtgärder för att dämpa höga flöden, minska risken för översvämningar och fördröja vatten i Höje å avrinningsområde.

Mer läsning från Dagvattengruppen

Sammanfattning av arbetet i dagvattengruppen fram t o m 2013 (obs filen är ca 50 MB stor).

Karta med åtgärdsförslag

Informationsbrev till dikningsföretagen december 2013.

Sammanfattning av rapporter och utredningar framtagna av Dagvattengruppen

Minnesanteckningar från dagvattengruppen

Utredningar om fördröjning av dagvattenutsläpp till Höje å

Dagvattenutsläppen till Höje å vid Knästorp: Förslag till dagvattenmagasin

Fördröjning av dagvatten inom befintlig bebyggelse i östra Lund

Presentation av utredningen av fördröjning av dagvatten inom befintlig bebyggelse i östra Lund

Flödesdämpning i Gullåkra och Vesums mossar - Förutsättningar för förbättrad magasinskapacitet