HVR_header_ny.jpg   

Dagvatten

Andelen urban mark är stor i Höje å avrinningsområde i förhållande till många andra avrinningsområden. Till exempel ligger i stort sett hela Lunds stad, Dalby, Genarp och stora delar av Staffanstorps tätorter inom avrinningsområdet. Detta gör att ca 11%, vilket är en hög siffra, av avrinningsorådet utgörs av urban mark och medför att dagvattenfrågorna har stor betydelse för Höje å.

Film som visar de stora vattenmängder som vid kraftiga regn forsar ut i Höje å från Lunds stads dagvattenkulvertar vid Knästorp

Mer läsning om dagvatten

Lunds stads avvattning, område II år 1968 (Tillstånd för dagvattenkulvertar från Lund som mynnar i Höje å vid Knästorp) 1968

Mätningar med avseende på metaller och näringsämnen i Lunds dagvatten Lunds kommun 2003

Examensarbete: Föroreningsreduktioner i dagvattendammar i Lunds kommun. Teknisk vattenresurslära, LTH 2007

Yttrande om dagvattenutsläpp 2007-07-05 vid Knästorp och dess påverkan på översvämningar längs Höje å. Jordbruksverket 2008.

Klimatanpassning av Lunds stadskärna - Äldre vattenstrukturer i nytt perspektiv för Höje å avrinningsområde. Bucht och Deak, SLU 2009

Klassificering av dagvattenrecipienter i Lunds kmn. EA International 2011

Dagvattenstrategi Lunds kommun. VA SYD 2013

Dagvattenutredning för Lunds stad - Modellerade flöden och föroreningstransporter till Höje å. SWECO 2017

Dagvattenutsläpp

Dagvattenkulvert som mynnar i Höje å i södra utkanten av Lund. Foto: Jonas Johansson

Dagvatten_aavatten.jpg

Bild som visar på skillanden i färg mellan normalt å-vatten och dagvatten. Foto: Jonas Johansson