HVR_header_ny.jpg   

Bökesjö

Bökesjön är en liten sjö på ca 1,5 ha i Häckeberga-Skoggårds Natura 2000-område ca 300 m öster om Häckebergasjön. Maxdjupet är knappt 5 meter och sjön klassas som ”dystrofa sjöar och småvatten”. Sjön som har bildats från en dödisgrop är omgiven av blandad lövskog (Figur 3.3). Vattnet i sjön är relativt näringsfattigt, brunfärgat och sjön betraktas som limniskt intressant (Lunds kommun 2014). Kunskapsunderlaget beträffande Bökesjö är relativt litet och inga undersökningar finns listade. Sjön beskrivs dock översiktligt i diverse olika naturvårdsdokument.

Figur 3.3: Bökesjön i Häckebergaområdet är omgiven av mestadels bokskog.