HVR_header_ny.jpg   

Björkesåkrasjön

Björkesåkrasjön ligger relativt svåråtkomligt på 59 m över havet strax öster om Sturups flygplats och har en yta på ca 71 ha varav ca 24 i Lunds kommun. Avrinningen från sjön går via Björkesåkraån till Häckebergasjön.  Björkesåkrasjön är en grund slättsjö med ett rikt fågelliv och runt sjön finns täta videbuskage. Omgivningarna är skogbevuxna med såväl bok som planterade granskogar där många solitära äldre träd förekommer. Dessa omgivande skogsområden har stort värde för rekreation och friluftsliv (Länsstyrelsen Skåne län 2015c).

Om isen lägger sig på vintern kan sjön drabbas av syrebrist eftersom den är så grund (Höje å vattenråd 2014b). Planktonproduktionen i Björkesåkra är generellt sett mycket lägre än i Häckeberga p g a att sjön är så grund och har en väl utvecklad undervattensvegetation som konkurrerar ut planktonalgerna. Siktdjupet går ofta inte att mäta i sjön eftersom det överstiger vattendjupet. Eftersom sjön ingår i recipientkontrollen finns det viss kunskap om sjön. Det saknas dock t ex nät-provfisken från sjön. Inga åtgärder föreslås i sjön i dagsläget.