HVR_header_ny.jpg   

Björkesåkraån

Björkesåkraån avvattnar Björkesåkrasjön och rinner bl a förbi Sturups flygplats ner till Häckbergasjön. Till en början utgör ån gränsen mellan Lund och Svedala kommuner för att sedan vika av åt öster in i Lunds kommun. Ån är som så många andra vattendrag i Lunds kommun påverkad fysiskt av fördjupning och uträtning. Vattendraget är även kraftigt påverkat av övergödning (Holmström & Pröjts 2015) och bottenfaunan i ån har visat sig vara kraftigt påverkad av syretärande ämnen (Sandsten och Stål Delbanco 2012). Delar av ån påverkas direkt av utsläpp av dagvatten från ca 17 ha av Sturups flygplats men påverkan bedöms ändå vara relativt liten (Sandström m fl 2011).

Inga direkta åtgärder föreslås i ån i dagsläget, men som i många andra fysiskt påverkade vattendrag skulle åtgärder som tvåstegsdike, återmeandring och restaurering av habitat i ån vara tänkbara. Vid lågt vattenstånd kan ån i dess övre del närmast Björkesåkrasjön vara i det närmaste uttorkad.